Tư Mã Ý – Sima Yi – 司马懿

Sima YiTư Mã Ý – Sima Yi – 司马懿

1/ Mỗi khi thiệt hại bạn nhận, rút 1 lá từ người gây thiệt hại cho bạn

2/ Khi 1 lá Phán Xét được lật,, có thể bỏ 1 lá bài hoặc trang bị để kết quả Phán Xét là lá bài đã bỏ


FAQ

1. Tư Mã Ý có thể rút bài của nguoi theo trường hợp nào?

Trả lời: có 3 trường hợp

1/Sau khi Duel với người khác, nhưng kĩ năng của Điêu Thuyền thì không rút tử Điêu Thuyền mà rút từ người Duel với mình.

2/Sau khi người khác dùng là “Sát” lên Tư Mã Ý mà không thể dùng “Né”.

3/Khi có người sử dụng “Nam man nhập xâm” hoặc “Vạn tiễn tề phát” thì lấy từ người sử dụng lá đó. Nhưng khi có Mạnh Hoạch mà có người khác sử dụng lá “Nam man nhập xâm” thì rút từ tay Mạnh Hoạch.

4/Còn khi lá “Sấm sét” bị nổ thì không được lấy bài của người lấp “Sấm sét”.

2.Lá bài mà Tư Mã Ý lấy thì do người bị lấy chọn hay Tư Mã Ý chọn ngẫu nhiên?

Trả lời: Là do Tư Mã Ý chọn ngẫu nhiên, có thể lấy bài trên tay hoặc trang bị.

3. Tư Mã Ý có thể lấy lá “Sấm sét” lên nếu bị đánh?

Trả lời: Không thể lấy lá “Sấm sét” lên tay

4. Tư Mã Ý sẽ lấy bài từ trên tay Trương Giác hay từ trên tay người đánh Trương Giác khi Trương Giác kích kĩ năng lật lá Phán xét trúng lá ♠ ?

Trả lời: Sẽ lấy bài trên tay Trương Giác vì Trương Giác là người gây thiệt hại.

5.Tư Mã Ý có thể lấy số lá = số máu đã mất hay không?

Trả lời:Không thể

6.Tư Mã Ý có thể lấy lá đang ở vùng phán xét hay không ?

Trả lời: Có thể.

7.Tư Mã Ý có thể lấy bài của Tiểu Kiều nếu cô ấy chuyển sát thương lên bạn hay không?

Trả lời: Không thể lấy bài của Tiểu Kiều

 

BGV Suport has written 34 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>