Từ Thịnh

Từ ThịnhNghi Thành: Khi người cùng phe với bạn là mục tiêu của lá [Sát], có thể cho người đó rút 1 lá sau đó bỏ 1 lá.

“Bất phạ tử tựu tẫn quản phóng mã quá lai! |
Đãi mạt tương bố hạ nghi thành, dĩ thối tào tặc!”

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>