Tưởng Uyển & Phí Y

Tưởng Uyển & Phí YSinh Tức: Đầu giai đoạn bỏ bài, nếu trong lượt bạn không gây ra sát thương, bạn được rút 2 lá.

Thủ Thành: Khi người cùng nước mất đi lá cuối cùng trên tay ngoài lượt của họ, có thể cho người đó rút 1 lá.

Trích dẫn:“Quốc chi sinh kế, tại dân sinh tức. An dân chỉ chiến, hưng hán thất!”

FAQ:

Q: Tưởng Uyển & Phí Y trong lượt ngăn chặn sát thương khi gây ra bởi [Sát] bằng Hàn Băng Kiếm, có thể kích hoạt được “Sinh Tức”?

A: Có thể.

Q: Tưởng Uyển & Phí Y bị ảnh hưởng bởi [Lạc Bất Tư Thục], có thể kích hoạt được “Sinh Tức”?

A: Có thể, vì kỹ năng kích hoạt ở đầu giai đoạn bỏ bài.
* Lưu ý: Ở một số phiên bản, kỹ năng Sinh Tức kích hoạt và cuối giai đoạn dùng bài nên sẽ không thể kích hoạt khi bị ảnh hưởng của [Lạc Bất Tư Thục].

Q: Lỗ Túc kích hoạt “Đế Minh” và mục tiêu là 2 nhân vật phe Thuc. Kết toán như thế nào?

A: Hai nhân vật đặt bài trên tay sang 1 bên. Lúc này 2 nhân vật hết bài trên tay cùng 1 lúc, Tưởng Uyển & Phí Y theo thứ tự kích hoạt “Thủ Thành” cho từng người. Sau đó 2 người chơi này lấy bài trên tay đã đặt sang 1 bên lúc ban đầu của người kia.
Q: Quân chủ Lưu Bị, Tưởng Uyển & Phí Y ngồi theo thứ tự kể trên. Quân chủ Lưu Bị ngoài lượt mất lá [Phi Long Đoạt Phượng] là lá cuối cùng trên tay, kết toán như thế nào?

A: Khi Quân chủ Lưu Bị bị hủy [Phi Long Đoạt Phượng] (lúc này chưa tính là mất bài), lúc này kích hoạt kỹ năng “Chương Vũ”, đưa [Phi Long Đoạt Phượng] vào đáy chồng bài rút; lúc này Quân Chủ Lưu bị mất lá cuối cùng trên tay, Tưởng Uyển & Phí Y có thể kích hoạt “Thủ Thành”, sau đó Quân Chủ Lưu Bị tiếp tục thực hiện kỹ năng của “Chương Vũ”, rút 2 lá bài.

Q: Hoàng Nguyệt Anh sử dụng [Vô Giải Khả Kích] là lá cuối cùng trên tay ở ngoài lượt, kết toán như thế nào nếu Tưởng Uyển & Phí Y ngồi sau Hoàng Nguyệt Anh?

A: Ban đầu, Hoàng Nguyệt Anh sẽ kích hoạt “Tập Trí” đầu tiên và được rút 1 lá. Tuy nhiên lúc này vẫn đang trong thời điểm kích hoạt “Mất lá cuối cùng trên tay ngoài lượt” nên Tưởng Uyển & Phí Y vẫn có thể kích hoạt “Thủ Thành” lên Hoàng Nguyệt Anh.
* Lưu ý: Khi 1 người chơi mất lá cuối cùng trên tay, nên nếu người chơi kích hoạt những kỹ năng rút bài khác, lúc này vẫn nằm trong giai đoạn “Mất lá cuối cùng trên tay” nên Tưởng Uyển & Phí Y vẫn có thể kích hoạt kỹ năng “Thủ Thành”.

boardgamesviet has written 85 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>